DNCA Invest Norden Europe

Aandelen Noord-Europa

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 16-01-2020

Vereffeningswaarde

155,61€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+1,9%

Rendement
sinds de oprichting

+14,8%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

+34,8%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

11,1%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 31-12-2019)

164M€

As Of Creation Share

02-11-2016
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Carl Auffret

Carl Auffret is houder van een CFA (Chartered Financial Analyst), van een Master in Beheer en van een diploma gespecialiseerde hogere studies "Bank en Financiën", behaald aan de Universiteit Paris Dauphine.

In 1999 begint hij zijn loopbaan bij SG Securities Ltd in Londen als analist sell-side voor de sector van de consumptiegoederen. In juli 2003 keert hij terug naar Frankrijk en wordt hij er sectoraal beheerder-analist bij CM-CIC Asset Management, waarna hij in 2005 de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het beheer van het fonds "Union Europe Growth", een fonds van pan-Europese groeiwaarden.

Sinds mei 2012 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.

Yingying Wu

Yingying Wu behaalde in 2005 een Master in de Journalistiek aan de Universiteit voor Communicatie van China (Peking), studeerde in 2010 af aan het HEC (Ecole des hautes études commerciales) en is houdster van een CFA.

Ze begon haar loopbaan binnen het gebied van de Europese aandelen bij BNP Paribas Asset Management in Paris waar ze medebeheerder was van de wereldwijde mandaten en een opkomend Aziatisch fonds.

In april 20015 vervoegt ze het team voor groeibeheer van DNCA Finance.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 02-11-2016

Rendementenper 16-01-2020Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Norden Europe+31,6%
(1)+21,2%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 02-11-2016
(2) 40% MSCI Nordic, 35% DAX, 15% SMI, 10% MSCI UK TR UK Net Local

In het kort

Het compartiment belegt te allen tijde minstens 90% van het totale vermogen in aandelen van uitgevers in alle marktkapitalisaties die genoteerd zijn op beurzen in Noord-Europa (Groot-Brittannië, Ierland, Benelux, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk), of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Europa. Het door de beleggingsbeheerder uitgevoerde beleggingsproces berust op het selecteren van aandelen op basis van hun intrinsieke waarde (een grondige analyse van de kerncijfers wordt in eigen beheer uitgevoerd), in plaats van eenvoudige nabootsing van de samenstelling van de benchmark. Het is een compartiment dat gebaseerd is op het vertrouwen van de beheerder in een aandeel ('conviction') en het is de bedoeling dat het compartiment geconcentreerd is in een klein aantal (tussen de 30 en 60) uitgevers. De beleggingen kunnen daarom geconcentreerd zijn in een beperkt aantal aandelen.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht beter te presteren dan de volgende samengestelde, in euro's luidende index (net return): 40% MSCI Nordic, 35% DAX, 15% SMI, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency, berekend met herbelegging van dividenden na aftrek van bronbelasting, over de aanbevolen beleggingstermijn.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment beleggen in:
- Aandelen van uitgevers die gevestigd zijn in Noord-Europa: van 80% tot 100% van het nettovermogen;
- Aandelen van buiten Noord-Europa: van 0% tot 10% van het nettovermogen;
- Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan EUR 200 miljoen: maximaal 10% van het nettovermogen;
- Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten of deposito's als de marktomstandigheden ongunstig zijn: van 0% tot 10% van het nettovermogen;
- Andere financiële instrumenten: 10% van het nettovermogen.
De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan 100% van het nettovermogen van het compartiment bedragen.
Beleggingen in aandelen of deelbewijzen van icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen zijn beperkt tot 10% van het nettovermogen van het compartiment.
Het compartiment mag niet beleggen in derivaten of andere financiële afgeleide instrumenten.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark :
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment dat belegt in Europese aandelen
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:

  • voor de distributieaandelen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
  • voor de kapitalisatieaandelen van compartimenten die meer dan 10 % van hun nettoactiva beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

 

Voor informatie betreffende de fiscaliteit die op uw beleggingen van toepassing is, bevelen wij u aan te rade te gaan bij een gespecialiseerd adviseur.

Om de werkelijke kosten te kennen die door elke verdeler worden afgehouden, raadpleegt u zijn respectieve tariefoverzicht. Dit compartiment is een ICBE naar Luxemburgs recht. Alle contractuele inlichtingen met betrekking tot het compartiment dat wordt beschreven in deze publicatie, vindt u in het prospectus. De essentiële beleggersinformatie, beschikbaar in het Frans en het Nederlands, het prospectus, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij, tel. +352 27 62 13 07, kunnen geraadpleegd worden op de website www.dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De KIID dient voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de BEAMA www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De informatie en de gegevens die u ons in bepaalde gevallen zou meedelen, worden ingezameld, bewaard en verwerkt door DNCA Finance Luxembourg in overeenstemming met de geldende vertrouwelijkheidsregels.

Klanten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (19, Place Vendôme, 75001 Paris) of rechtstreeks aan de Consumentenombudsdienst: http://consumentenombudsdienst.be

Het doel van dit commerciële document is u op een vereenvoudigde manier te informeren over de kenmerken van het compartiment. Het mag niet worden gekopieerd, verspreid, doorgegeven, noch volledig, noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande toelating van de beheersmaatschappij. Voor de volledige informatie over de strategische oriëntatie van het financiële product dat wordt beheerd door onze firma, de bijbehorende risico's en de eruit voortvloeiende beheerskosten, verwijzen wij naar de prospectussen, die geraadpleegd kunnen worden op de zetel van onze firma of op onze website www.dnca-investments.com.