DNCA Invest Norden Europe

Aandelen Noord-Europa

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 24-09-2020

Vereffeningswaarde

180,29€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+18,0%

Rendement
sinds de oprichting

+16,3%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

+34,8%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

24,1%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 31-08-2020)

247M€

Oprichtingsdatum van het deelbewijs

02-11-2016
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Carl Auffret

Carl Auffret is houder van een CFA (Chartered Financial Analyst), van een Master in Beheer en van een diploma gespecialiseerde hogere studies "Bank en Financiën", behaald aan de Universiteit Paris Dauphine.

In 1999 begint hij zijn loopbaan bij SG Securities Ltd in Londen als analist sell-side voor de sector van de consumptiegoederen. In juli 2003 keert hij terug naar Frankrijk en wordt hij er sectoraal beheerder-analist bij CM-CIC Asset Management, waarna hij in 2005 de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het beheer van het fonds "Union Europe Growth", een fonds van pan-Europese groeiwaarden.

Sinds mei 2012 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.

Yingying Wu

Yingying Wu behaalde in 2005 een Master in de Journalistiek aan de Universiteit voor Communicatie van China (Peking), studeerde in 2010 af aan het HEC (Ecole des hautes études commerciales) en is houdster van een CFA.

Ze begon haar loopbaan binnen het gebied van de Europese aandelen bij BNP Paribas Asset Management in Paris waar ze medebeheerder was van de wereldwijde mandaten en een opkomend Aziatisch fonds.

In april 20015 vervoegt ze het team voor groeibeheer van DNCA Finance.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 02-11-2016

Rendementenper 24-09-2020Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Norden Europe+32,3%
(1)+4,3%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 02-11-2016
(2) 40% MSCI Nordic, 35% DAX, 15% SMI, 10% MSCI UK TR UK Net Local

In het kort

Het compartiment belegt te allen tijde minstens 90% van het totale vermogen in aandelen van uitgevers in alle marktkapitalisaties die genoteerd zijn op beurzen in Noord-Europa (Groot-Brittannië, Ierland, Benelux, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk), of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Europa. Het door de beleggingsbeheerder uitgevoerde beleggingsproces berust op het selecteren van aandelen op basis van hun intrinsieke waarde (een grondige analyse van de kerncijfers wordt in eigen beheer uitgevoerd), in plaats van eenvoudige nabootsing van de samenstelling van de benchmark. Het is een compartiment dat gebaseerd is op het vertrouwen van de beheerder in een aandeel ('conviction') en het is de bedoeling dat het compartiment geconcentreerd is in een klein aantal (tussen de 30 en 60) uitgevers. De beleggingen kunnen daarom geconcentreerd zijn in een beperkt aantal aandelen.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht beter te presteren dan de volgende samengestelde, in euro's luidende index (net return): 40% MSCI Nordic, 35% DAX, 15% SMI, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency, berekend met herbelegging van dividenden na aftrek van bronbelasting, over de aanbevolen beleggingstermijn.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment beleggen in:
- Aandelen van uitgevers die gevestigd zijn in Noord-Europa: van 80% tot 100% van het nettovermogen;
- Aandelen van buiten Noord-Europa: van 0% tot 10% van het nettovermogen;
- Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan EUR 200 miljoen: maximaal 10% van het nettovermogen;
- Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten of deposito's als de marktomstandigheden ongunstig zijn: van 0% tot 10% van het nettovermogen;
- Andere financiële instrumenten: 10% van het nettovermogen.
De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan 100% van het nettovermogen van het compartiment bedragen.
Beleggingen in aandelen of deelbewijzen van icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen zijn beperkt tot 10% van het nettovermogen van het compartiment.
Het compartiment mag niet beleggen in derivaten of andere financiële afgeleide instrumenten.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark :
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment dat belegt in Europese aandelen
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com