DNCA Invest South Europe Opportunities

Aandelen Zuid-Europa

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 05-12-2019

Vereffeningswaarde

104,63€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+22,5%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+4,5%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2018

-11,8%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

13,8%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 29-11-2019)

146M€

As Of Creation Share

23-02-2007
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Lucy Bonmartel

Lucy Bonmartel behaalde een diploma DEA internationale financiën aan de Universiteit Paris Dauphine en aan het SFAF (Société Française des Analystes Financiers).

Ze begon haar loopbaan als verantwoordelijke voor de financiële sector bij de studie- en adviesvennootschap Eurostaf gedurende 8 jaar. Daarna wordt ze analiste en vervolgens beheerder Europese aandelen bij Société Générale Asset Management dit gedurende 8 jaar. Daarna stapt ze over naar Axa Investment Managers waar ze 6 jaar werkzaam was.

In januari 2014 vervoegt ze het beheerteam van DNCA Finance.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis
Rendementenper 05-12-2019Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest South Europe Opportunities+16,7%
Composite - DNCA Invest South Europe Opportunities (1)+15,8%
(1) De gegevens zijn berekend sinds 23-02-2007
(2) 55% FTSE MIB; 40% IBEX; 5% PSI20

In het kort

Het compartiment belegt te allen tijde ten minste twee derde van het totale vermogen in aandelen van uitgevers die statutair gevestigd zijn in Zuid-Europa (Italië, Spanje, Portugal, Griekenland) of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Zuid-Europa. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op actief discretionair beheer aan de hand van een aandelenselectiebeleid. De voornaamste beleggingscriteria zijn de beoordeling van de markt, de financiële structuur van de uitgever, de huidige en verwachte rente, de kwaliteit van het management en de marktpositie van de uitgever. De sectoren waarin de vermogensbeheerder kan beleggen, zijn niet beperkt, ook niet wat de aandelen uit de sector nieuwe technologie betreft.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht beter te presteren dan de volgende referentie-index (net return): 55% FTSE MIB, 40% IBEX, 5% PSI20, berekend met herbelegging van dividenden, over de aanbevolen beleggingstermijn.

Welke verdeling?

- Zuid-Europese aandelen of daarvan afgeleide financiële instrumenten (zoals CFD's of DPS): 75% tot 100% van het totale vermogen (behoudens de bepalingen van de voorgaande alinea).
- Schuldinstrumenten: 0% tot 25% van het totale vermogen.
- Niet-Zuid-Europese aandelen: 0% tot 10% van het totale vermogen.
Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Het Compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten (anders dan CFD en DPS) tot 40% van het nettovermogen van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden onderhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken van aandelenrisico's zonder te streven naar een te grote blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en in het bijzonder beleggers die een positie willen nemen in de Zuid-Europese markten en die deze belegging gedurende de aanbevolen periode kunnen aanhouden.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite - DNCA Invest South Europe Opportunities
Maximale beheerkosten : 0,02%
Maximale omzettingskosten : 1%
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
2500€ (Deelbewijs A)
Nietigheid (Deelbewijs B, Deelbewijs N, Deelbewijs ND)
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs A, Deelbewijs B, Deelbewijs I, Deelbewijs N, Deelbewijs ND)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite - DNCA Invest South Europe Opportunities met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:

  • voor de distributieaandelen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
  • voor de kapitalisatieaandelen van compartimenten die meer dan 10 % van hun nettoactiva beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

 

Voor informatie betreffende de fiscaliteit die op uw beleggingen van toepassing is, bevelen wij u aan te rade te gaan bij een gespecialiseerd adviseur.

Om de werkelijke kosten te kennen die door elke verdeler worden afgehouden, raadpleegt u zijn respectieve tariefoverzicht. Dit compartiment is een ICBE naar Luxemburgs recht. Alle contractuele inlichtingen met betrekking tot het compartiment dat wordt beschreven in deze publicatie, vindt u in het prospectus. De essentiële beleggersinformatie, beschikbaar in het Frans en het Nederlands, het prospectus, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij, tel. +352 27 62 13 07, kunnen geraadpleegd worden op de website www.dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De KIID dient voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de BEAMA www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De informatie en de gegevens die u ons in bepaalde gevallen zou meedelen, worden ingezameld, bewaard en verwerkt door DNCA Finance Luxembourg in overeenstemming met de geldende vertrouwelijkheidsregels.

Klanten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (19, Place Vendôme, 75001 Paris) of rechtstreeks aan de Consumentenombudsdienst: http://consumentenombudsdienst.be

Het doel van dit commerciële document is u op een vereenvoudigde manier te informeren over de kenmerken van het compartiment. Het mag niet worden gekopieerd, verspreid, doorgegeven, noch volledig, noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande toelating van de beheersmaatschappij. Voor de volledige informatie over de strategische oriëntatie van het financiële product dat wordt beheerd door onze firma, de bijbehorende risico's en de eruit voortvloeiende beheerskosten, verwijzen wij naar de prospectussen, die geraadpleegd kunnen worden op de zetel van onze firma of op onze website www.dnca-investments.com.