DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe

Europese ‘mid-cap’ aandelen

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 16-01-2020

Vereffeningswaarde

153,99€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+1,5%

Rendement
sinds de oprichting

+12,9%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

+32,5%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

11,8%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 31-12-2019)

140M€

As Of Creation Share

24-06-2016
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Don Fitzgerald

Don Fitzgerald is een houder van een CFA (Chartered Financial Analyst) en een diploma van het Trinity College in Dublin.

Hij begon zijn carrière bij Citigroup in 1996, stapte in 2003 over naar WestLB in Parijs en in 2007 naar Tocqueville Finance. Don heeft meer dan 12 jaar ervaring in de selectie en het beheer van ondergewaardeerd effecten en distressed debt producten op de Europese markten. Hij beheerde tussen 2008 en 2015 het Tocqueville Value Europe fonds, een fonds gerangschikt in het eerste deciel door Quantalys in zijn categorie op 1, 3 en 5 jaar. Het fonds werd in mei 2015 bekroond met de zilveren trofee van REVENU in de categorie europese aandelen op 3 jaar. Don is drietalig en werkte in Dublin, Parijs, Londen en Frankfurt.

In september 2015 trad hij toe tot het beheerteam van DNCA Finance.

Isaac Chebar

Isaac Chebar is scheikundig ingenieur, afgestudeerd aan de Polytechnische school van de universiteit van Sao Paolo in Brazilië.

Hij begon zijn loopbaan bij Société Générale in het beheer van opkomende markten en fondsen die in Zuid-Europa belegd zijn. In 2000 vervoegt Isaac Chebar Tocqueville Finance. Daar richt hij het fonds Tocqueville Value Europe op en beheerde tot in 2002. Vervolgens stapt hij over naar Aviva AM als hoofd van het Europees beheer waar hij verschillende mandaten beheert.

Sinds 2007 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.

Julie Arav

Julie ARAV studeerde af aan de Master 224 Bank and Finance aan de Universiteit Paris-Dauphine.

Ze begon haar loopbaan in 2006 op de afdeling Aandelenonderzoek van IXIS Securities (nu Natixis) als analist voor de Europese waarden van de nutssector. In 2010 verlaat ze Natixis voor Kepler Capital Markets waar ze aan de slag gaat als analist, nog steeds in Europese waarden van de "Utilities" sector, met een focus op Franse waarden. In 2011 verlaat ze Parijs voor Londen en vervoegt Barclays Capital Research als Vice President van het European Utilities-team. In 2014, na drie jaar doorgebracht te hebben tussen Londen en Parijs, keert Julie ARAV terug naar Kepler Cheuvreux als senior analist voor Europese nutsbedrijven.

In februari 2018 treed ze in dienst bij DNCA Finance als algemeen financieel analist. Haar taak bestaat er uit de reikwijdte van de analyse en screening van bedrijven, die het voorwerp kunnen zijn van een investering, te verbreden. Een opportunistische aandelenselectie met een "Value" en een contraire bias.

Maxime Genevois

Maxime Genevois is een houder van een CFA (Chartered Financial Analyst) en studeerde af aan de Toulouse Business School in 2015.

Daarna liep hij stages als financieel analist bij DNCA Finance, Financière Arbevel en Rothschild & Cie Gestion, sinds augustus 2015 is hij actief binnen het DNCA Value Europe beheerteam.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 24-06-2016

Rendementenper 16-01-2020Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe+27,7%
MSCI Europe Mid Cap NR+24,0%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 24-06-2016

In het kort

Het Compartiment past een beleggingsstrategie toe die uitgaat van een actief discretionair beheer en een effectenselectie die gebaseerd is op een fundamentele financiële analyse. De beheerder zoekt naar effecten met een naar zijn mening ondergewaardeerde intrinsieke waarde en een asymmetrische risico-rendementsverhouding, waarbij de volatiliteit van de portefeuille nauwlettend in het oog wordt gehouden. De beleggingsideeën komen voort uit zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve aanpak. De beheerder let vooral op de ontwikkelingen in de beoogde sector, de toetredingsdrempels, het concurrerend vermogen van het bedrijf en zijn positie binnen de sector, de concurrentievoordelen, de kwaliteit van het management en de vooruitzichten wat betreft herinvesteringen en groei. Ook de rentabiliteit van de bedrijven (winstgevendheid, kasstroom, rendement op eigen vermogen) wordt onderzocht. De beheerder kijkt ook naar het verschil tussen de gerapporteerde winst, de gegenereerde kasstroom (exclusief passiva) en de waarde van de activa.

Welke doelstelling?

Het Compartiment stelt zich ten doel op lange termijn een aantrekkelijk risicogewogen rendement te behalen door tijdens de aanbevolen beleggingsperiode hoofdzakelijk te beleggen in aandelen (of vergelijkbare effecten) van middelgrote Europese bedrijven. In het kader van een discretionair beheer wordt bij het samenstellen van de portefeuille niet getracht een bepaalde referentie-index na te bootsen. Het resultaat kan echter a posteriori worden vergeleken met dat van de index MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro.

Welke verdeling?

Het Compartiment kan te allen tijde belegd zijn in:
- Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Europa (EER en Zwitserland) of vergelijkbare financiële instrumenten (zoals CFD's of voorkeurrechten tot inschrijving): 75% tot 100% van de netto activa;
- Aandelen buiten Europa (EER en Zwitserland): tot 25% van de netto activa;
- Aandelen van bedrijven met een kapitalisatie van minder dan 100 miljoen euro: tot 10% van de netto activa;
- Renteproducten (obligaties en schuldbewijzen uitgegeven door overheden of bedrijven uit de eurozone, converteerbare obligaties of vergelijkbare effecten): tot 25% van de netto activa;
- Geldmarktinstrumenten en deposito: tot 25% van de netto activa;
- Andere financiële instrumenten: tot 10%.
Het Compartiment kan ook gebruikmaken van ICBE's en/of alternatieve beleggingsfondsen binnen een limiet van 10% van de netto activa.
Het Compartiment kan ter afdekking van of blootstelling aan aandelenrisico ook gebruikmaken van beursgenoteerde of onderhands verhandelde financiële derivaten ter hoogte van 25% van de netto activa, met inbegrip van onder andere vastetermijncontracten en niet-complexe, op gereglementeerde markten verhandelde opties, waarbij een overmatige blootstelling wordt vermeden.
Het compartiment mag ook beleggen op buitenlandse valutamarkten om zijn niet in euro luidende beleggingen (posities in Europese valuta's en de belangrijkste internationale valuta's), af te dekken.

Voor welke belegger?

Beleggingsregio : Europa (Europese Economische Ruimte en Zwitserland)

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI Europe Mid Cap NR
Maximale omzettingskosten : 1%
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI Europe Mid Cap NR

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:

  • voor de distributieaandelen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
  • voor de kapitalisatieaandelen van compartimenten die meer dan 10 % van hun nettoactiva beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

 

Voor informatie betreffende de fiscaliteit die op uw beleggingen van toepassing is, bevelen wij u aan te rade te gaan bij een gespecialiseerd adviseur.

Om de werkelijke kosten te kennen die door elke verdeler worden afgehouden, raadpleegt u zijn respectieve tariefoverzicht. Dit compartiment is een ICBE naar Luxemburgs recht. Alle contractuele inlichtingen met betrekking tot het compartiment dat wordt beschreven in deze publicatie, vindt u in het prospectus. De essentiële beleggersinformatie, beschikbaar in het Frans en het Nederlands, het prospectus, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij, tel. +352 27 62 13 07, kunnen geraadpleegd worden op de website www.dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De KIID dient voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de BEAMA www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De informatie en de gegevens die u ons in bepaalde gevallen zou meedelen, worden ingezameld, bewaard en verwerkt door DNCA Finance Luxembourg in overeenstemming met de geldende vertrouwelijkheidsregels.

Klanten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (19, Place Vendôme, 75001 Paris) of rechtstreeks aan de Consumentenombudsdienst: http://consumentenombudsdienst.be

Het doel van dit commerciële document is u op een vereenvoudigde manier te informeren over de kenmerken van het compartiment. Het mag niet worden gekopieerd, verspreid, doorgegeven, noch volledig, noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande toelating van de beheersmaatschappij. Voor de volledige informatie over de strategische oriëntatie van het financiële product dat wordt beheerd door onze firma, de bijbehorende risico's en de eruit voortvloeiende beheerskosten, verwijzen wij naar de prospectussen, die geraadpleegd kunnen worden op de zetel van onze firma of op onze website www.dnca-investments.com.