DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe

Europese ‘mid-cap’ aandelen

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 22-10-2020

Vereffeningswaarde

160,5€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+5,8%

Rendement
sinds de oprichting

+11,5%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

+32,5%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

26,1%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-09-2020)

169M€

Oprichtingsdatum van het deelbewijs

24-06-2016
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Don Fitzgerald

Don Fitzgerald is een houder van een CFA (Chartered Financial Analyst) en een diploma van het Trinity College in Dublin.

Hij begon zijn carrière bij Citigroup in 1996, stapte in 2003 over naar WestLB in Parijs en in 2007 naar Tocqueville Finance. Don heeft meer dan 12 jaar ervaring in de selectie en het beheer van ondergewaardeerd effecten en distressed debt producten op de Europese markten. Hij beheerde tussen 2008 en 2015 het Tocqueville Value Europe fonds, een fonds gerangschikt in het eerste deciel door Quantalys in zijn categorie op 1, 3 en 5 jaar. Het fonds werd in mei 2015 bekroond met de zilveren trofee van REVENU in de categorie europese aandelen op 3 jaar. Don is drietalig en werkte in Dublin, Parijs, Londen en Frankfurt.

In september 2015 trad hij toe tot het beheerteam van DNCA Finance.

Isaac Chebar

Isaac Chebar is scheikundig ingenieur, afgestudeerd aan de Polytechnische school van de universiteit van Sao Paolo in Brazilië.

Hij begon zijn loopbaan bij Société Générale in het beheer van opkomende markten en fondsen die in Zuid-Europa belegd zijn. In 2000 vervoegt Isaac Chebar Tocqueville Finance. Daar richt hij het fonds Tocqueville Value Europe op en beheerde tot in 2002. Vervolgens stapt hij over naar Aviva AM als hoofd van het Europees beheer waar hij verschillende mandaten beheert.

Sinds 2007 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.

Julie Arav

Julie behaalde een Master in Banking & Finance van de universiteit Paris IX Dauphine.

Zij beschikt over ruim 14 jaar ervaring op de aandelenmarkten, met een sterke expertise in de Europese nutssector. Van 2006 tot 2018 was ze een financieel analist (sell-side) in Parijs en Londen bij Natixis, Barclays Capital en Kepler Cheuvreux.

Haar team werd regelmatig gerangschikt in de top 10 van beste Europese nutsbedrijven-analisten in de specifieke onderzoeken van Extel en Institutional Investors.

Zij treedt in februari 2018 toe tot het beheerteam van DNCA Finance als analist voor de Value Europe fondsen. Sinds 1 april 2020 beheert zij het DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition fonds.

Maxime Genevois

Maxime Genevois is een houder van een CFA (Chartered Financial Analyst) en studeerde af aan de Toulouse Business School in 2015.

Daarna liep hij stages als financieel analist bij DNCA Finance, Financière Arbevel en Rothschild & Cie Gestion, sinds augustus 2015 is hij actief binnen het DNCA Value Europe beheerteam.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 24-06-2016

Rendementenper 22-10-2020Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe+14,2%
MSCI Europe Mid Cap NR-0,7%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 24-06-2016

In het kort

Het Compartiment past een beleggingsstrategie toe die uitgaat van een actief discretionair beheer en een effectenselectie die gebaseerd is op een fundamentele financiële analyse. De beheerder zoekt naar effecten met een naar zijn mening ondergewaardeerde intrinsieke waarde en een asymmetrische risico-rendementsverhouding, waarbij de volatiliteit van de portefeuille nauwlettend in het oog wordt gehouden. De beleggingsideeën komen voort uit zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve aanpak. De beheerder let vooral op de ontwikkelingen in de beoogde sector, de toetredingsdrempels, het concurrerend vermogen van het bedrijf en zijn positie binnen de sector, de concurrentievoordelen, de kwaliteit van het management en de vooruitzichten wat betreft herinvesteringen en groei. Ook de rentabiliteit van de bedrijven (winstgevendheid, kasstroom, rendement op eigen vermogen) wordt onderzocht. De beheerder kijkt ook naar het verschil tussen de gerapporteerde winst, de gegenereerde kasstroom (exclusief passiva) en de waarde van de activa.

Welke doelstelling?

Het Compartiment stelt zich ten doel op lange termijn een aantrekkelijk risicogewogen rendement te behalen door tijdens de aanbevolen beleggingsperiode hoofdzakelijk te beleggen in aandelen (of vergelijkbare effecten) van middelgrote Europese bedrijven. In het kader van een discretionair beheer wordt bij het samenstellen van de portefeuille niet getracht een bepaalde referentie-index na te bootsen. Het resultaat kan echter a posteriori worden vergeleken met dat van de index MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro.

Welke verdeling?

Het Compartiment kan te allen tijde belegd zijn in:
- Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Europa (EER en Zwitserland) of vergelijkbare financiële instrumenten (zoals CFD's of voorkeurrechten tot inschrijving): 75% tot 100% van de netto activa;
- Aandelen buiten Europa (EER en Zwitserland): tot 25% van de netto activa;
- Aandelen van bedrijven met een kapitalisatie van minder dan 100 miljoen euro: tot 10% van de netto activa;
- Renteproducten (obligaties en schuldbewijzen uitgegeven door overheden of bedrijven uit de eurozone, converteerbare obligaties of vergelijkbare effecten): tot 25% van de netto activa;
- Geldmarktinstrumenten en deposito: tot 25% van de netto activa;
- Andere financiële instrumenten: tot 10%.
Het Compartiment kan ook gebruikmaken van ICBE's en/of alternatieve beleggingsfondsen binnen een limiet van 10% van de netto activa.
Het Compartiment kan ter afdekking van of blootstelling aan aandelenrisico ook gebruikmaken van beursgenoteerde of onderhands verhandelde financiële derivaten ter hoogte van 25% van de netto activa, met inbegrip van onder andere vastetermijncontracten en niet-complexe, op gereglementeerde markten verhandelde opties, waarbij een overmatige blootstelling wordt vermeden.
Het compartiment mag ook beleggen op buitenlandse valutamarkten om zijn niet in euro luidende beleggingen (posities in Europese valuta's en de belangrijkste internationale valuta's), af te dekken.

Voor welke belegger?

Beleggingsregio : Europa (Europese Economische Ruimte en Zwitserland)

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI Europe Mid Cap NR
Maximale omzettingskosten : 1%
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI Europe Mid Cap NR

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com