Aandelenrisico
Aandelenrisico
In geval van daling van de aandelenmarkten kan de vereffeningswaarde van het fonds dalen.
CFD
CFD (Contract For Differences)
Een regeling in een termijncontract waarbij de afrekeningsverschillen cash worden betaald, in plaats van met de levering van fysieke goederen of effecten.
Dividendrendement
Dividendrendement
Jaarlijkse dividenden per aandeel / Prijs per aandeel.
DPS
DPS (Dynamic Portfolio Swap)
Een kredietportefeuillederivaat, in het bijzonder een risicodekkkingsovereenkomst op een portefeuille waarin de koper van de bescherming de eigenlijke samenstelling van de portefeuille gedurende de looptijd van de overeenkomst kan wijzigen op basis van uitgebreide criteria om de activa of obligaties te selecteren die in de portefeuille zijn opgenomen.
EBIT
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes - Winst vóór interesten en belastingen)
EBIT is alle winst vóór rentebetalingen en inkomstenbelastingen. Een belangrijke factor die bijdraagt aan het wijdverbreide gebruik van EBIT, is de manier waarop hij de effecten van de verschillende kapitaalstructuren en belastingvoeten van verschillende ondernemingen wegneemt. Door zowel belastingen als interestkosten uit te sluiten, bekijkt het cijfer vooral de winstcapaciteit van een onderneming, waardoor het makkelijker wordt om ondernemingen onderling met elkaar te vergelijken.
EBITDA
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - Winst vóór interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen)
Analyseert en vergelijkt de rentabiliteit tussen ondernemingen en sectoren, doordat het de effecten van financierings- en boekhoudkundige beslissingen elimineert.
EV
EV (Enterprise value - Bedrijfswaarde)
Marktwaarde van gewone aandelen + marktwaarde van preferente aandelen + marktwaarde van schulden + minderheidsbelang - cash en investeringen.
FCF
FCF (Free Cash Flow - Vrije Cashflow)
Een maatstaf voor de financiële prestaties berekend als de operationele cashflow min de bedrijfsinvesteringen. FCF wordt berekend als: EBIT(1-belastingvoet) + waardevermindering & afschrijving - verandering in het nettowerkkapitaal - kapitaaluitgaven.
Kredietrisico
Kredietrisico
Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen.
Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico
De marktontregelingen kunnen een impact hebben op de prijsvoorwaarden, waardoor het fonds ertoe kan gebracht worden posities te vereffenen, op te starten of te wijzigen.
Operationele marge
Operationele marge
De maatstaf voor de proportie van de omzet van een onderneming die overblijft na betaling van de variabele productiekosten zoals lonen, grondstoffen, enz. Een onderneming heeft een gezonde operationele marge nodig om haar vaste kosten, zoals interest op schulden, te kunnen betalen.
P/CF
P/CF (Aandelenkoers/Cashflow per aandeel)
De koers-cashflowratio is een indicator voor de waardering van een aandeel.
PER of K/W
PER of K/W (Price Earnings Ratio - Koers-winstverhouding)
Een waarderingsratio van de actuele aandelenkoers van een onderneming in vergelijking met de winst per aandeel ervan.
Renterisico
Renterisico
Het renterisico vertaalt zich in een daling van de vereffeningswaarde in geval van schommeling van de rentevoeten.
Risico’s verbonden aan het beleggen in opkomende landen.
Risico’s verbonden aan het beleggen in opkomende landen.
De voorwaarden voor de uitvoering en het toezicht op deze markten kunnen niet door de staat gecontroleerd worden of mogen niet onafhankelijk zijn van de emittenten.
Risico verbonden aan beleggingen in speculatieve effecten
Risico verbonden aan beleggingen in speculatieve effecten
De effecten die volgens de analyse van de beheervennootschap of de ratingbureaus bestempeld worden als 'speculatief' vertonen een groter risico op wanbetaling en kunnen onderhevig zijn aan sterkere en/of frequentere waardeschommelingen, wat kan leiden tot een daling van de vereffeningswaarde.
Risico verbonden aan de belegging in aandelen van bedrijven met een kleine beurskapitalisatie
Risico verbonden aan de belegging in aandelen van bedrijven met een kleine beurskapitalisatie
Aangezien het volume van beursgenoteerde effecten lager is, zijn de neerwaartse marktbewegingen bijgevolg sterker en verlopen ze sneller dan bij bedrijven met een grote beurskapitalisatie. Dit betekent dat de vereffeningswaarde van het fonds sneller kan dalen.
Risico verbonden aan de belegging in afgeleide producten
Risico verbonden aan de belegging in afgeleide producten
Van gevoelige schommelingen van de vereffeningswaarde van het fonds in geval van blootstelling in tegenovergestelde zin aan de evolutie van de markten.
Risico verbonden aan het discretionair beheer
Risico verbonden aan het discretionair beheer
Er bestaat een risico dat het fonds niet op elk moment belegd is in de waarden of de ICB's die het best presteren. De performance van het fonds kan bijgevolg lager zijn dan de beheerdoelstelling.
ROE
ROE (Return On Equity - Rendement van het eigen vermogen)
Het netto-inkomen dat wordt verdiend als percentage van het eigen vermogen. Het rendement van het eigen vermogen meet de rendabiliteit van een onderneming door aan te geven hoeveel winst een onderneming genereert uit het geld dat de aandeelhouders hebben geïnvesteerd.
Tegenpartijrisico
Tegenpartijrisico
Het tegenpartijrisico vloeit voort uit alle onderhandse transacties (de financiële contracten, de tijdelijke aan- en verkopen van effecten en de financiële waarborgen) die worden afgesloten met dezelfde tegenpartij. Een faillissement van de tegenpartij of een kwaliteitsverlaging van de tegenpartij kan aanleiding geven tot een daling van de vereffeningswaarde.
TLTRO
TLTRO (Targeted Lpnger-Term Refinancing Operations - Gerichte herfinancieringsoperaties op langere termijn)
Verbetering van de bankleningen aan de niet-financiële privésector in de eurozone, exclusief leningen aan gezinnen voor de aankoop van een huis.
Wisselkoersrisico
Wisselkoersrisico
Het wisselkoersrisico is verbonden aan de blootstelling aan een andere valuta dan de waarderingsvaluta van het fonds.
WPA
WPA (Winst per aandeel)
Het deel van de winst van een onderneming dat wordt toegewezen aan elk uitstaand gewoon aandeel. De winst per aandeel geeft een indicatie van de rentabiliteit van een onderneming.