DNCA Invest Beyond Alterosa

Gemengd patrimoniaal | SRI - Duurzame Transitie

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
Label febelfin cfae13860319ca504054bf8c3c9deea70946232fa8bc9ca83db717e615c1d21b
FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 24-09-2020

Vereffeningswaarde

110,64€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-2,5%

Rendement
sinds de oprichting

+5,9%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

+14,1%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

9,8%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

3 jaar

Nettoactiva
(Per 31-08-2020)

62M€

Oprichtingsdatum van het deelbewijs

17-12-2018
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet, 35 jaar, studeerde aan de École normale supérieure (ENS), is docent economie en management en lid van diverse commissies. Ze doceert jaarlijks modules over verantwoord beleggen in de ‘Grandes Écoles de Commerce’ en is ook coauteur van een referentiewerk dat werd uitgegeven bij Ellipse in 2014: ‘ISR et Finance Responsable’.

Léa begon haar carrière bij Oddo Securities op de afdeling extrafinanciële analyse in 2005. In 2010 haalde Sycomore Asset Management haar binnen als partner en directrice ESG-beheer. In het kader van vermogensbeheer ontwikkelde ze een baanbrekend model voor extrafinanciële analyse en integratie van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in het beheer. Gedurende vijf jaar creëerde en beheerde ze een aanbod aan MVB-fondsen met in totaal € 700 miljoen activa onder beheer en behaalde ze de AAA-ranking van Citywire. In 2015 ging ze aan de slag bij Mirova als directrice Aandelenbeheer, en leidde een team van tien aandelenbeheerders met in totaal € 3,5 miljard activa onder beheer.

In juni 2018 werd ze bij DNCA Finance benoemd tot directrice van de afdeling 'Verantwoord beleggen'.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche behaalde een Master 2 in Financial Management aan de Universiteit van Parijs X – Nanterre.

Hij begon zijn carrière in 2006 door verschillende ervaringen op te doen in het vermogensbeheer binnen bankgroepen Candriam, Crédit Suisse en Rothschild & Co.

In oktober 2010 vervoegt hij DNCA Finance als beheerassistent binnen het beheerteam ‘Rente en Gediversifieerd’. Hij wordt beheerder-analist in 2014 en breidt hij zijn expertise uit tot Franse en Europese aandelen.

Baptiste Planchard

Baptiste Planchard, CFA - Analyst, studeerde af aan de Ecole Supérieure de Commerce in Reims en behaalde een licentie in de Geschiedenis.

Na een eerste ervaring als sales trading bij Oddo & Cie in 2013, vervoegde hij het DNCA Finance obligataire en gediversifeerde beheerteam in juli 2014.

Damien Lanternier

Damien Lanternier is afgestudeerd aan het HEC en CFA-analist.

Hij begon zijn carrière in 2002 bij BNP Paribas Corporate Finance als analist bij de afdeling fusies en overnames. In 2003 ging hij bij Lazard Frères Asset Management aan de slag waar hij werkte als buy-side analist. In 2004 trad hij toe tot Financière de l'Echiquier als Europese aandelenanalist. Eind 2008 werd hij manager van het Agressor-fonds, een Europees aandelenfonds van €1,7 miljard, het vlaggenschip van de beheermaatschappij.

In oktober 2017 vervoegt hij DNCA Finance. Hij beheert er het Europees effectenfonds DNCA Opportunités Zone euro, en samen met Jean-Charles Mériaux het fonds Centifolia, alsook het aandelengedeelte van Eurose.

Romain Grandis

Romain Grandis, CFA-houder, studeerde af aan het vermaarde MINES Paris Tech als burgerlijk ingenieur en als actuaris aan het ISFA in Lyon.

In 2004 begint hij zijn loopbaan bij CIC Lyonnaise de Banque. In 2005 stapt hij over naar MMA Finance, dat deel uitmaakt van groep Covéa, waar hij aan de slag gaat als beheerder en kwantitatieve analist van Europese aandelen. Hij vervoegd in 2010 Covéa Finance waar hij zijn kwantitatieve analyses uitoefent op alle activaklassen. In 2011 vertrouwt Covéa Finance hem het beheer van de verzekeringsmandaten van de groep toe.

In mei 2016 vervoegt Romain Grandis het team rente-en gediversifieerd beheer van DNCA Finance als co-beheerder.

Romain Avice

Romain Avice behaalde zijn diploma aan de EDC (Paris Business School) en is houder van een Master 2 in financiën.

In juli 2008 vervoegt hij DNCA Finance als assistent beheer alvorens beheeranalist te worden voor het Gallica fonds in december 2012 en voor DNCA PME fonds in december 2014.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 17-12-2018

De prestaties die werden gerealiseerd vanaf de oprichting van het fonds tot 11 oktober 2018 werden gerealiseerd op basis van een beheerstrategie die werd gewijzigd.
Rendementenper 24-09-2020Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Beyond Alterosa+1,2%
Composite DNCA Invest Beyond Alterosa (1)-1,4%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 17-12-2018
(2) 30% EUROSTOXX 50 (Bloomberg ticker: SX5T Index) + 70% FTSE MTS Global

In het kort

Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes. Op deze manier wordt in het beleggingsproces en de daaruit volgende aandelen- en obligatieselectie rekening gehouden met interne scores voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de duurzaamheid van bedrijven. De algemene beleggingsstrategie van het compartiment is gericht op het verbeteren van het rendement op een vermogensbelegging. Door middel van actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro's, streeft het compartiment ernaar een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en een alternatief voor in euro's uitgedrukte fondsen. Het compartiment biedt echter geen garantie op het belegde kapitaal.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de samengestelde index 30% EUROSTOXX 50 (Bloomberg-tickercode: SX5T Index) + 70% FTSE MTS Global (Bloomberg-tickercode: EMTXGRT Index), berekend met herbelegging van dividenden.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in:
- tot 100% van het nettovermogen mag bestaan uit vastrentende effecten in euro's, uitgegeven door emittenten uit de publieke of private sector;
- tot 50% van het nettovermogen mag bestaan uit vastrentende effecten die behoren tot de categorie 'speculatief'd.w.z. met een rating lager dan 'investment grade' van Standard & Poor’s (minimaal A-3 kortetermijnmarkt of BBB- langetermijnmarkt) of vergelijkbaar met een minimumrating van CCC) of zonder rating.
De vermogensbeheerder baseert zijn beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen beoordelingen van kredietrisico's.
- Maximaal 50% van het nettovermogen in aandelen en vergelijkbare effecten in euro's van uitgevers in alle marktkapitalisaties, die statutair gevestigd zijn in de lidstaten van de OESO.
- Beleggingen in aandelen en vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door uitgevers met een kapitalisatie van minder dan 200 miljoen euro, mogen niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het compartiment.
- tot 10% van het nettovermogen in effecten van niet-OESO-landen;
- tot 10% van het nettovermogen in effecten uitgedrukt in een andere valuta dan de euro. Het wisselkoersrisico mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het compartiment.
In ongunstige marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van het nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten.
Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.
Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment ook beleggen in aandelen of gerelateerde financiële derivaten, en in converteerbare obligaties, warrants en claims waarin derivaten zijn ingesloten, met het oog op het afdekken of verhogen van het aandelen- en renterisico zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite DNCA Invest Beyond Alterosa
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Looptijd van het product : 99 jaar
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
2500€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 1% max

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com