DNCA Invest Convertibles

Europese converteerbare obligaties

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 19-10-2020

Vereffeningswaarde

172,52€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-3,1%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+0,9%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

+8,0%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

6,5%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-09-2020)

513M€

Oprichtingsdatum van het deelbewijs

17-12-2008
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Félix Haron

Félix Haron is houder van een CFA (Chartered Financial Analyst), studeerde af aan het ESC Toulouse en behaalde een Master 2 in financiële engineering aan de universiteit Paris Dauphine.

Hij begon zijn loopbaan binnen de groep BNP Paribas, waar hij zich specialiseert in converteerbare obligaties. Na verschillende ervaringen in marktenzalen en in vermogensbeheer, vervoegt hij het beheerteam Convertible bij BNP Paribas Asset Management.

Sinds september 2013 is hij actief bij DNCA Finance.

Jean-Charles Mériaux

Jean-Charles Mériaux behaalt zijn diploma aan het HEC.

Hij begint zijn loopbaan bij Crédit Foncier de France. In 1987 start hij bij Oddo & Cie om in 1994 over te stappen naar LCF Edmond Rothschild Asset Management, waar hij lid van het directiecomité wordt en verantwoordelijke voor het beheer van Franse en Europese aandelen. Hij lanceert en beheert er de fondsen Tricolore Rendement en Saint-Honoré Convertibles.

In oktober 2002 vervoegt hij DNCA Finance als beheerder-vennoot en staat hij in voor het beheer van de fondsen Eurose en Centifolia. Sinds oktober 2005 is hij directeur van het beheer.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 17-12-2008

Rendementenper 19-10-2020Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Convertibles-1,4%
Exane Euro Convertible Index+2,6%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 17-12-2008

In het kort

Het beleggingsproces bestaat uit een combinatie van een algemene obligatiebenadering en gerichte aandelenselectie. Het doel is een portefeuille samen te stellen met een lagere volatiliteit dan een onderliggende aandelenbelegging op basis van een fundamentele aanpak en een kwalitatieve analyse van elke uitgever.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht vermogensgroei te realiseren met een lage volatiliteit door te beleggen in converteerbare obligaties. Als onderdeel van het discretionair beheer wordt bij het samenstellen van de portefeuille niet getracht een referentie-index na te bootsen vanuit geografisch of sectorstandpunt. De Exane Euro Convertibles Index kan evenwel achteraf als benchmark worden gebruikt.

Welke verdeling?

Het compartiment belegt te allen tijde ten minste 50% van het totale vermogen in converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties of verplicht aflosbare obligaties van uitgevers die statutair gevestigd zijn in de EU of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in de EU, binnen de volgende limieten:
- Converteerbare of exchangeable obligaties in euro's: 50% tot 100% van het vermogen in converteerbare, omwisselbare of verplicht aflosbare obligaties;
- Converteerbare of exchangeable obligaties in een andere valuta dan de euro: maximaal 15% van het totale vermogen;
- Converteerbare obligaties met een 'investment grade' rating of waarvan de uitgever een 'investment grade' rating heeft: minstens 50% van het vermogen dient belegd te zijn in converteerbare of exchangeable obligaties;
- Geldmarktinstrumenten en schuldinstrumenten: 0% tot 50% van het totale vermogen. Bovendien kan het compartiment het resterende deel van het totale vermogen beleggen in warrants, voorkeurrechten en andere aandelengerelateerde obligaties.
Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen of deelbewijzen in icbe's of gereguleerde alternatieve beleggingsfondsen.
Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt. Het wisselkoersrisico mag niet meer dan 15% van het totale vermogen van het compartiment bedragen.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en met name beleggers die hun spaargeld willen laten groeien door indirecte blootstelling aan aandelen en obligaties door middel van posities in gediversifieerde markten waarbij het risico op kapitaalverlies gemaximeerd is.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Exane Euro Convertible Index
Maximale beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 15% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Exane Euro Convertible Index met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com