DNCA Invest Global Alpha

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 16-01-2020

Vereffeningswaarde

101,23€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

-
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Nettoactiva
(Per 31-12-2019)

55M€

As Of Creation Share

05-11-2019
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Pascal Gilbert

Pascal Gilbert was sinds 1988 verantwoordelijk voor de marktactiviteiten bij Banque Fédérative van Crédit Mutuel en werd daarna beheerder in Europese obligaties bij Banque de Financement et de Trésorerie. In 2001 werd hij verantwoordelijke van het obligatiebeheer bij La Française des Placements, dat in 2011 Française AM werd. Hij leidde er een team van zeven personen en had 15 miljard euro onder beheer. Pascal Gilbert heeft een Citywire AAA rating.

Op 1 september 2017 vervoegde hij DNCA Investments.

François Collet

François Collet was in 2003 actief bij Natixis Global Asset Management als obligatiebeheerder. Drie jaar lang, beheerde hij er 3 obligatiefondsen met een totaal beheerd vermogen van 750 miljoen euro. In 2006 vervoegt hij het team van Pascal Gilbert bij La Française AM als adjunct-verantwoordelijke van het obligatiebeheer, meer bepaald verantwoordelijk voor de thematiek inflatie. Elf jaar lang beheerde hij vijf fondsen met een obligatiestrategie en een totaal beheerd vermogen van 2.6 miljard euro.

François vervoegde op 1 september 2017 DNCA Investments.

Fabien Georges

Fabien Georges heeft een Master in Toegepaste Economische Wetenschappen en een Master II Asset Management 222 van de Universiteit van Parijs Dauphine.

Fabien Georges begon zijn carrière bij Avenir Finance IM in 2007 in gediversifieerd management. In 2011 trad hij toe tot de La Française AM-groep waar hij verschillende management- en financiële engineeringverantwoordelijkheden bekleedde. In 2014 trad hij in dienst bij Groupama SA als portefeuillemanager, die hij een jaar later verliet voor Convictions AM, waar hij de functie van manager van flexibele multi-asset class-fondsen bekleedde.

In juni 2019 sluit zich aan bij DNCA Finance in het Absolute Bond Performance-team, als portefeuillemanager.

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

Het beleggingsproces, dat gericht is op een absoluut rendement, bestaat uit een combinatie van strategieën, met inbegrip van:
- een long/short directionele strategie gericht op het optimaliseren van het portefeuillerendement op basis van alle internationale rente-, aandelen- en valutamarkten;
- een arbitragestrategie gericht op het zoeken van de relatieve waarde van de verschillende obligatieactivaklassen, aandelen en valuta.
Het compartiment wordt actief beheerd aan de hand van een fundamentele top-down benadering op basis van macro-economische analyse, economische trends en marktwaarderingen. Hiervoor neemt het compartiment long- en shortposities in uiteenlopende rente-, aandelen- en valutamarkten, waarbij rekening wordt gehouden met de aantrekkelijkheid van de risicopremie van deze markten. Voor elke beleggingscategorie kan, afzonderlijk van de andere beleggingscategorieën, een specifieke blootstelling worden gecreëerd. In normale marktomstandigheden is de jaarlijkse volatiliteit beperkt tot 10% en is de jaarlijkse bijdrage aan de volatiliteit per beleggingscategorie (obligaties, aandelen, valuta's) beperkt tot 5%. De totale modified duration van het compartiment bevindt zich in een bandbreedte van -3 en +7, zonder beperkingen ten aanzien van de modified duration van de individuele effecten binnen het compartiment.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn van meer dan drie jaar een hoger rendement te leveren, na aftrek van alle vergoedingen, dan de EONIA-rente plus 2,5%. Tegelijkertijd wordt er getracht deze doelstelling te realiseren met een jaarlijkse volatiliteit van minder dan 10% onder normale marktomstandigheden. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft.

Welke verdeling?

- tot maximaal 100% van het vermogen, in obligaties of vergelijkbare instrumenten in elke valuta, uitgegeven of gegarandeerd door lidstaten van de OESO of uitgegeven door bedrijven die statutair gevestigd zijn in een OESO-lidstaat, zonder beperkingen ten aanzien van rating.
- tot maximaal 50% van het vermogen, in obligaties of vergelijkbare instrumenten in elke valuta, uitgegeven of gegarandeerd door niet-OESO-lidstaten of uitgegeven door bedrijven die statutair buiten de OESO gevestigd zijn, en die minimaal een rating van B van Standard & Poor's hebben of een vergelijkbare rating volgens de vermogensbeheerder op basis van vergelijkbare kredietcriteria op het moment van aankoop.
Als de emittent geen rating heeft, wordt de ratingbepaling uitgevoerd op het niveau van het geselecteerde effect. Indien de rating van een obligatie wordt verlaagd (downgrade) naar een lager niveau dan B, dan wordt het effect niet verkocht, tenzij het volgens de vermogensbeheerder in het belang is van de aandeelhouders om dit te doen. Dergelijke gedowngrade obligaties mogen in totaal echter niet meer dan 10% van het totale vermogen van het compartiment uitmaken.
Het compartiment belegt in schuldeffecten en verhandelbare schuldtitels met een vaste of variabele rente of die inflatiegerelateerd zijn, binnen de volgende limieten voor specifieke soorten obligaties:
- Converteerbare of omwisselbare obligaties: tot 100% van het totale vermogen,
- Voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's): tot 20% van het totale vermogen.

Voor welke belegger?

Beleggingsregio : Hoofdzakelijk OESO

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Eonia Capitalisé+250BP(Clôture)
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Looptijd van het product : 99 jaar
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
Nietigheid (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Eonia Capitalisé+250BP(Clôture) met een High-Water Mark.

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:

  • voor de distributieaandelen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
  • voor de kapitalisatieaandelen van compartimenten die meer dan 10 % van hun nettoactiva beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

 

Voor informatie betreffende de fiscaliteit die op uw beleggingen van toepassing is, bevelen wij u aan te rade te gaan bij een gespecialiseerd adviseur.

Om de werkelijke kosten te kennen die door elke verdeler worden afgehouden, raadpleegt u zijn respectieve tariefoverzicht. Dit compartiment is een ICBE naar Luxemburgs recht. Alle contractuele inlichtingen met betrekking tot het compartiment dat wordt beschreven in deze publicatie, vindt u in het prospectus. De essentiële beleggersinformatie, beschikbaar in het Frans en het Nederlands, het prospectus, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij, tel. +352 27 62 13 07, kunnen geraadpleegd worden op de website www.dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De KIID dient voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de BEAMA www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De informatie en de gegevens die u ons in bepaalde gevallen zou meedelen, worden ingezameld, bewaard en verwerkt door DNCA Finance Luxembourg in overeenstemming met de geldende vertrouwelijkheidsregels.

Klanten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (19, Place Vendôme, 75001 Paris) of rechtstreeks aan de Consumentenombudsdienst: http://consumentenombudsdienst.be

Het doel van dit commerciële document is u op een vereenvoudigde manier te informeren over de kenmerken van het compartiment. Het mag niet worden gekopieerd, verspreid, doorgegeven, noch volledig, noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande toelating van de beheersmaatschappij. Voor de volledige informatie over de strategische oriëntatie van het financiële product dat wordt beheerd door onze firma, de bijbehorende risico's en de eruit voortvloeiende beheerskosten, verwijzen wij naar de prospectussen, die geraadpleegd kunnen worden op de zetel van onze firma of op onze website www.dnca-investments.com.