DNCA Invest Global Alpha

Absolute Return Multi Asset

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 24-09-2020

Vereffeningswaarde

93,41€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

-
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Nettoactiva
(Per 31-08-2020)

45M€

Oprichtingsdatum van het deelbewijs

05-11-2019
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Pascal Gilbert

Pascal Gilbert was sinds 1988 verantwoordelijk voor de marktactiviteiten bij Banque Fédérative van Crédit Mutuel en werd daarna beheerder in Europese obligaties bij Banque de Financement et de Trésorerie. In 2001 werd hij verantwoordelijke van het obligatiebeheer bij La Française des Placements, dat in 2011 Française AM werd. Hij leidde er een team van zeven personen en had 15 miljard euro onder beheer. Pascal Gilbert heeft een Citywire AAA rating.

Op 1 september 2017 vervoegde hij DNCA Investments.

François Collet

François Collet was in 2003 actief bij Natixis Global Asset Management als obligatiebeheerder. Drie jaar lang, beheerde hij er 3 obligatiefondsen met een totaal beheerd vermogen van 750 miljoen euro. In 2006 vervoegt hij het team van Pascal Gilbert bij La Française AM als adjunct-verantwoordelijke van het obligatiebeheer, meer bepaald verantwoordelijk voor de thematiek inflatie. Elf jaar lang beheerde hij vijf fondsen met een obligatiestrategie en een totaal beheerd vermogen van 2.6 miljard euro.

François vervoegde op 1 september 2017 DNCA Investments.

Fabien Georges

Fabien Georges heeft een Master in Toegepaste Economische Wetenschappen en een Master II Asset Management 222 van de Universiteit van Parijs Dauphine.

Fabien Georges begon zijn carrière bij Avenir Finance IM in 2007 in gediversifieerd management. In 2011 trad hij toe tot de La Française AM-groep waar hij verschillende management- en financiële engineeringverantwoordelijkheden bekleedde. In 2014 trad hij in dienst bij Groupama SA als portefeuillemanager, die hij een jaar later verliet voor Convictions AM, waar hij de functie van manager van flexibele multi-asset class-fondsen bekleedde.

In juni 2019 sluit zich aan bij DNCA Finance in het Absolute Bond Performance-team, als portefeuillemanager.

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

Het beleggingsproces, dat gericht is op een absoluut rendement, bestaat uit een combinatie van strategieën, met inbegrip van:
- een long/short directionele strategie gericht op het optimaliseren van het portefeuillerendement op basis van alle internationale rente-, aandelen- en valutamarkten;
- een arbitragestrategie gericht op het zoeken van de relatieve waarde van de verschillende obligatieactivaklassen, aandelen en valuta.
Het compartiment wordt actief beheerd aan de hand van een fundamentele top-down benadering op basis van macro-economische analyse, economische trends en marktwaarderingen. Hiervoor neemt het compartiment long- en shortposities in uiteenlopende rente-, aandelen- en valutamarkten, waarbij rekening wordt gehouden met de aantrekkelijkheid van de risicopremie van deze markten. Voor elke beleggingscategorie kan, afzonderlijk van de andere beleggingscategorieën, een specifieke blootstelling worden gecreëerd. In normale marktomstandigheden is de jaarlijkse volatiliteit beperkt tot 10% en is de jaarlijkse bijdrage aan de volatiliteit per beleggingscategorie (obligaties, aandelen, valuta's) beperkt tot 5%. De totale modified duration van het compartiment bevindt zich in een bandbreedte van -3 en +7, zonder beperkingen ten aanzien van de modified duration van de individuele effecten binnen het compartiment.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn van meer dan drie jaar een hoger rendement te leveren, na aftrek van alle vergoedingen, dan de EONIA-rente plus 2,5%. Tegelijkertijd wordt er getracht deze doelstelling te realiseren met een jaarlijkse volatiliteit van minder dan 10% onder normale marktomstandigheden. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft.

Welke verdeling?

- tot maximaal 100% van het vermogen, in obligaties of vergelijkbare instrumenten in elke valuta, uitgegeven of gegarandeerd door lidstaten van de OESO of uitgegeven door bedrijven die statutair gevestigd zijn in een OESO-lidstaat, zonder beperkingen ten aanzien van rating.
- tot maximaal 50% van het vermogen, in obligaties of vergelijkbare instrumenten in elke valuta, uitgegeven of gegarandeerd door niet-OESO-lidstaten of uitgegeven door bedrijven die statutair buiten de OESO gevestigd zijn, en die minimaal een rating van B van Standard & Poor's hebben of een vergelijkbare rating volgens de vermogensbeheerder op basis van vergelijkbare kredietcriteria op het moment van aankoop.
Als de emittent geen rating heeft, wordt de ratingbepaling uitgevoerd op het niveau van het geselecteerde effect. Indien de rating van een obligatie wordt verlaagd (downgrade) naar een lager niveau dan B, dan wordt het effect niet verkocht, tenzij het volgens de vermogensbeheerder in het belang is van de aandeelhouders om dit te doen. Dergelijke gedowngrade obligaties mogen in totaal echter niet meer dan 10% van het totale vermogen van het compartiment uitmaken.
Het compartiment belegt in schuldeffecten en verhandelbare schuldtitels met een vaste of variabele rente of die inflatiegerelateerd zijn, binnen de volgende limieten voor specifieke soorten obligaties:
- Converteerbare of omwisselbare obligaties: tot 100% van het totale vermogen,
- Voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's): tot 20% van het totale vermogen.

Voor welke belegger?

Beleggingsregio : Hoofdzakelijk OESO

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Eonia Capitalisé+250BP(Clôture)
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Looptijd van het product : 99 jaar
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 1% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Eonia Capitalisé+250BP(Clôture)

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com