DNCA Invest Flex Inflation

Internationale flexibele inflatie geïndexeerde obligaties

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 24-09-2020

Vereffeningswaarde

103,97€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+1,0%

Rendement
sinds de oprichting

+1,4%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

+4,2%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

3 jaar

Nettoactiva
(Per 31-08-2020)

234M€

Oprichtingsdatum van het deelbewijs

13-12-2017
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Pascal Gilbert

Pascal Gilbert was sinds 1988 verantwoordelijk voor de marktactiviteiten bij Banque Fédérative van Crédit Mutuel en werd daarna beheerder in Europese obligaties bij Banque de Financement et de Trésorerie. In 2001 werd hij verantwoordelijke van het obligatiebeheer bij La Française des Placements, dat in 2011 Française AM werd. Hij leidde er een team van zeven personen en had 15 miljard euro onder beheer. Pascal Gilbert heeft een Citywire AAA rating.

Op 1 september 2017 vervoegde hij DNCA Investments.

François Collet

François Collet was in 2003 actief bij Natixis Global Asset Management als obligatiebeheerder. Drie jaar lang, beheerde hij er 3 obligatiefondsen met een totaal beheerd vermogen van 750 miljoen euro. In 2006 vervoegt hij het team van Pascal Gilbert bij La Française AM als adjunct-verantwoordelijke van het obligatiebeheer, meer bepaald verantwoordelijk voor de thematiek inflatie. Elf jaar lang beheerde hij vijf fondsen met een obligatiestrategie en een totaal beheerd vermogen van 2.6 miljard euro.

François vervoegde op 1 september 2017 DNCA Investments.

Fabien Georges

Fabien Georges heeft een Master in Toegepaste Economische Wetenschappen en een Master II Asset Management 222 van de Universiteit van Parijs Dauphine.

Fabien Georges begon zijn carrière bij Avenir Finance IM in 2007 in gediversifieerd management. In 2011 trad hij toe tot de La Française AM-groep waar hij verschillende management- en financiële engineeringverantwoordelijkheden bekleedde. In 2014 trad hij in dienst bij Groupama SA als portefeuillemanager, die hij een jaar later verliet voor Convictions AM, waar hij de functie van manager van flexibele multi-asset class-fondsen bekleedde.

In juni 2019 sluit zich aan bij DNCA Finance in het Absolute Bond Performance-team, als portefeuillemanager.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 13-12-2017

Rendementenper 24-09-2020Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Flex Inflation+1,9%
Bloomberg Barcl WorldGovt TR H+2,7%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 13-12-2017

In het kort

Het beleggingsproces bestaat uit een combinatie van diverse strategieën, hoofdzakelijk:
- een directional-strategie gericht op optimaliseren van het portefeuillerendement op basis van rente- en inflatieverwachtingen;
- een rentecurvestrategie gericht op het profiteren van spreadverschillen tussen lange en korte rentes;
- een arbitragestrategie tussen obligaties met een vaste rente en inflatiegerelateerde obligaties teneinde te profiteren van de variaties in het verschil tussen de nominale rentes en de reële rentes volgens de verwachte groei- en inflatievooruitzichten;
- een internationale strategie met als doel te profiteren van de mogelijkheden die de obligatiemarkten van de OESO bieden met een blootstelling aan rentes en inflatie in die landen.
En aanvullend:
- een creditstrategie op basis van obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven.
De modified duration van het compartiment blijft tussen 0 en 15, zonder beperkingen ten aanzien van de modified duration van de individuele effecten binnen het compartiment.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn van meer dan drie jaar een hoger rendement te leveren, na aftrek van alle vergoedingen, dan de Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR (Bloomberg-tickercode: BCIW1E Index). Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft.

Welke verdeling?

Het compartiment belegt te allen tijde maximaal 100% van het totale vermogen in obligaties met een variabele rente en/of nominale obligaties en/of inflatiegerelateerde schuldinstrumenten binnen de volgende limieten: emittenten uit OESO-landen (tot 100% van het totale vermogen), publieke en semipublieke sector (tot 100% van het totale vermogen), private sector (tot 50% van het totale vermogen).
In uitzonderlijke marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van het totale vermogen beleggen in verhandelbare schuldeffecten, obligaties met een vaste rente, schatkistpapier, commercial paper, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.
Het compartiment maakt gebruik van alle soorten in aanmerking komende derivaten die op gereguleerde of onderhandse markten verhandeld worden wanneer deze contracten beter passen bij de beheerdoelstelling of lagere transactiekosten bieden. Hiertoe kunnen de volgende derivaten behoren (geen uitputtende opsomming): futures, opties, swaps. Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen, die niet meer dan 10% van het totale vermogen van het compartiment mogen vertegenwoordigen. Het compartiment kan ook gebruikmaken van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer, zoals tijdelijke (omgekeerde) repotransacties en het uitlenen van effecten.

Voor welke belegger?

Voor beleggers die hun obligatiebeleggingen wensen te diversifiëren, vooral in een tijd waarin conventionele (vastrentende) obligaties blootgesteld zijn aan een mogelijke stijging van de rente en de inflatie.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Bloomberg Barcl WorldGovt TR H
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 1% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Bloomberg Barcl WorldGovt TR H met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com