Juridische informatie

Politiek van selectie van de bemiddelaars

1-A
Doel
Doel

Dit document heeft tot doel onze cliënten te informeren over het beleid voor de selectie van de financiële bemiddelaars aan wie de uitvoering van de orders wordt toevertrouwd in het kader van het beheer onder mandaat, zoals het beheer van ICBE's.

Het werd uitgewerkt overeenkomstig artikel L 533-18 van de Franse Code monétaire et financier en overeenkomstig artikel 314-75-1 van het Algemeen Reglement van de AMF.


1-B
Toepassingsgebied
Toepassingsgebied
  • Betrokken cliënten
  • Het selectiebeleid dat binnen onze vennootschap van kracht is, wordt op dezelfde wijze toegepast voor al onze cliënten, zowel voor professionelen als particulieren. Er is maar één beleid. De toepassing van de principes van dit beleid verschilt naargelang het gaat om een collectief beheer of een beheer onder volmacht.

  • Betrokken financiële instrumenten
  • Het selectiebeleid dat binnen onze vennootschap van kracht is, wordt toegepast op alle door onze vennootschap verhandelde financiële instrumenten. DNCA vertrouwt haar orders systematisch toe aan een bemiddelaar, ongeacht het financiële instrument.


1-C
Voorwaarden voor de selectie en evaluatie van de bemiddelaars
Voorwaarden voor de selectie en evaluatie van de bemiddelaars

Ons beleid voor de selectie van de marktbemiddelaars houdt rekening met :

Er wordt rekening gehouden met criteria als de prijs, de kosten, de snelheid (van de transmissie van de order, niet van de uitvoering), de waarschijnlijkheid van de uitvoering en de betaling (onder meer de kostprijs en de veiligheid van de leveringsregeling), de omvang, de aard van de order of om het even welke andere overweging betreffende de uitvoering van de order (plaats van uitvoering, impact op de markt ...). DNCA Finance heeft ervoor gezorgd dat ze bij alle bemiddelaars op wie ze een beroep doet, in de categorie 'professionele cliënten' is opgenomen, zodat deze verplicht zijn haar de 'Best Execution' te verlenen die zij haar cliënten zelf moet garanderen.

Er wordt rekening gehouden met het onderzoek in Frankrijk (reikwijdte en toegankelijkheid van de gegevensbestanden), het onderzoek in Europa (reikwijdte en toegankelijkheid van de gegevensbestanden) de kwaliteit van de analyses (relevantie, originaliteit tegenover de consensus, nauwkeurigheid van de analyse en de financiële evaluatie, follow-up van de aanbevelingen), de relatie met de vennootschappen (organisatie van financiële presentaties, face-to-facevergaderingen met de bedrijfsleiders), de beschikbaarheid van het onderzoeksbureau (presentaties ter plaatse, frequentie van de contacten met de analist).

De bemiddelaars worden op het einde van elk semester geëvalueerd. Elk hierboven opgesomd criterium krijgt een score toegekend van 0 (slechtste) tot 5 (beste).

  • de 'Best Execution' voor onze cliënten
  • Analyse en onderzoek

1-D
Plaats van uitvoering van de orders
Plaats van uitvoering van de orders

DNCA Finance heeft al haar bemiddelaars toestemming gegeven om de orders die zij doorgeeft uit te voeren via de gereglementeerde referentiemarkten, multilaterale onderhandelingssystemen (MTF – multilateral trading facilities) en systematische internaliseerders om de beste uitvoeringsvoorwaarden te kunnen genieten.

Bijzonder geval voor de selectie van financiële rente-instrumenten :Sinds maart 2009 doet DNCA FINANCE voor de uitvoering van orders (d.w.z. de verhandeling ervan) op alle financiële rente-instrumenten telkens wanneer haar dat relevant lijkt een beroep op BP2S Dealing Services (vroeger FIN'AMS) een onderneming van de groep BNP Paribas.

Bijzonder geval van de beleggingsdienst inzake beheer onder volmacht: voor orders met betrekking tot aandelen en obligaties heeft DNCA Finance de CIC als broker weerhouden, bevoegd voor het ontvangen/doorgeven van orders (door de ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) erkend als kredietinstelling – investeringsadviesverlener).

Politiek van beleid van de belangengeschillen

Bemiddelingskosten

Overzicht bemiddelingskosten in 2014


krachtens artikel 314-82 van het algemeen reglement van de [Franse] AFM
Voorwaarden waarop de instelling voor portefeuillebeheer in het voorafgaande boekjaar gebruik heeft gemaakt van dienstverlening voor advies bij beleggingsbesluiten en voor de uitvoering van orders :

De afdelingen voor collectief beheer en beheer bij volmacht hebben in 2014 gebruik gemaakt van financieel tussenpersonen voor dienstverlening op het gebied van orderuitvoering en advies bij beleggingsbesluiten volgens de voorwaarden van het 'selectiebeleid financieel tussenpersonen'.

Aangezien het om icbe's gaat worden de bemiddelingskosten gepubliceerd in de jaarrekening, die door externe accountants is gecertificeerd en beschikbaar is op onze website. De jaarrekening is ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar op de hoofdzetel van onze vennootschap.

Verdeelsleutel :
  • Bemiddelingskosten voor het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van orders ;
  • Bemiddelingskosten voor advies bij beleggingsbesluiten en voor de uitvoering van orders.

Einde boekjaar 2014 bedraagt de verhouding tussen dienstverlening bij orderuitvoering en advies bij beleggingsbesluiten naar schatting 36/64 in geval van aandelen en 53/47 in geval van renteproducten. Dit onderzoek had betrekking op 20 tussenpersonen in aandelen en 20 tussenpersonen in renteproducten. De verdeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren die per financieel tussenpersoon zijn ingevuld door de beheerders, de assistent-beheerders en de manager van het middle office.

Wij benadrukken dat de bovengenoemde uitkomsten betrekking hebben op de tussenpersonen waarvan DNCA FINANCE gebruik maakt bij collectief beheer. In geval van beheer bij volmacht blijft DNCA FINANCE voor het ontvangen en doorsturen van orders voornamelijk gebruik maken van de dienstverlening die de bewarende rekeninghouder van de beheerde rekeningen aanbiedt.

Voor het vorige boekjaar vastgestelde percentage, in verhouding tot de totale bemiddelingskosten, van de kosten vermeld in b van 1° van artikel 314-79 die werden doorgestort aan derde partijen in het kader van akkoorden over gedeelde provisies vermeld in artikel 314-81.

Op 31 december 2014 worden twee geldige akkoorden over gedeelde provisies goedgekeurd, waarvan er één actief is. In 2014 was een bedrag ten belope van ongeveer 5% van de totale betaalde makelaarskosten beschikbaar voor retrocessie aan een of meer derde partijen.

Genomen maatregelen ter voorkoming en behandeling van eventuele belangenverstrengeling bij de keuze van dienstverleners.

De werkzaamheden van de financieel tussenpersoon worden, ongeacht de dienstverlening, periodiek onderzocht door de commissie selectie van en toezicht op financieel tussenpersonen.

ISR-beleid en klachtenafhandeling
Beleid inzake criteria voor het respecteren van sociale, milieu- en governancedoelstellingen
In toepassing van artikel D533-16-1 van de Franse Code Monétaire et Financier

Vooraf wordt eraan herinnerd dat DNCA FINANCE de plicht heeft exclusief in het belang van de beleggers te werken. In dit kader houdt DNCA FINANCE rekening met alle sociale, milieu- en governancecriteria die overeenstemmen met de vooropgestelde doelstellingen (strategie, oriëntatie, samenstelling) en tracht het tegelijkertijd het vermogen van de cliënten te doen groeien.

Zo houden de verschillende beleggingsbeleidslijnen die worden toegepast op de momenteel door DNCA FINANCE (directe of via beheersmandaat) beheerde ICBE's niet tegelijk en automatisch rekening met de drie MSG-criteria (Milieu, Sociaal, Governance) voor een ethische belegging.

Gezien de toenemende interesse bij de beleggers in ethisch beleggen, vraagt DNCA Finance op periodieke basis aan een daarin gespecialiseerd externe dienstverlener om zijn twee grootste fondsen te analyseren. Alle effecten in deze portefeuilles worden gewaardeerd op basis van de drie criteria en aan elke belegging wordt een globale score voor hun ethische kwaliteit meegegeven. Tot dusver werd deze score rechtstreeks meegedeeld aan de beleggers die hun interesse betuigden in deze maatstaf voor de beheerskwaliteit van deze fondsen in het licht van de MSG-criteria.

Ten minste één Europees land waar onze fondsen worden verdeeld, heeft een nationale maatregel ingevoegd die de financiële sector, en daardoor ook de portefeuillebeheersmaatschappijen, verbiedt samen te werken met ondernemingen die deelnemen in de productie van antipersoonsmijnen en fragmentatiebommen. Deze ethische bepaling lijkt ons te kaderen in de sociale en milieucriteria. De betrokken fondsenbeheerders doen hun onderzoek door systematisch de jaarverslagen te analyseren van ondernemingen waarvan een deel van de activiteiten mogelijk niet aan deze bepalingen voldoet. Het beleid van DNCA is om niet te investeren in aandelen of obligaties uitgegeven door deze bedrijven.

Klachtenbehandeling

DNCA Finance Luxembourg hecht uitermate belang aan de tevredenheid van haar klanten en aan de bescherming van de beleggers en heeft daarom een klachtenbehandelingprocedure ingevoerd.

Wanneer er geen twijfel bestaat en het degelijk een klacht betreft, en onder klacht wordt verstaan “een bezwaarschrift ingediend bij een professioneel om een recht te laten gelden of om een schadevergoeding te bekomen” (art.1 van de CSSF bepaling N°16-07 van 26/10/2016), zal elke klacht ingediend bij DNCA Finance Luxemburg onmiddellijk worden overgedragen aan de Compliance Officer, verantwoordelijk voor de verwerking en opvolging ervan.

Een klacht kan bij DNCA Finance Luxemburg worden ingediend:

DNCA Finance Luxembourg
Dienst klachten
1 Place d’Armes
 L – 1136 LUXEMBURG
 
  • of in haar kantoren op bovenstaand adres, tijdens de kantooruren.

 

Klachten kunnen in het Frans, het Nederlands of het Engels ingediend worden.

Om als ontvankelijk te worden beschouwd, dient de klacht volgende informatie te bevatten: de volledige contactgegevens van de klager, evenals een gedetailleerde beschrijving van de feiten die aan de grondslag liggen van de klacht.

 

Afhandelingtermijn

De klager ontvangt na maximaal tien werkdagen, vanaf de ontvangstdatum van de klacht, een bevestigingsbericht tenzij hij binnen diezelfde termijn al een antwoord ontving.

Binnen maximum één maand, vanaf de ontvangstdatum van de klacht, ontvangt de klager een antwoord.

Wanneer deze termijn door uitzonderlijk omstandigheden niet kan worden nageleefd, dan wordt de klager hiervan op de hoogte gebracht.

 

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, kan u een klacht sturen naar de directie

Indien de klager geen antwoord heeft ontvangen of is hij het niet eens met de afhandeling van zijn klacht door de Compliance Officer, heeft hij de mogelijkheid deze in te dienen bij de directie van DNCA Finance Luxembourg. De directie kan aangeschreven worden op volgend adres:

DNCA Finance Luxemburg
Ter attentie van dhr Thomas Péan
1 Place d’Armes
L – 1136 LUXEMBURG
 

Procedure buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij het CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)

Indien de klager na de afhandeling van zijn klacht op directieniveau niet tevreden is, licht DNCA Finance Luxemburg haar gedetailleerde beslissing toe en houdt zij de klager schriftelijk op de hoogte van het bestaan van de procedure van buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij het CSSF.

Deze procedure vergemakkelijkt de geschillenbeslechting t.o.v. professionelen zonder een gerechtelijke tussenkomst, doch is dit geen bemiddelingsprocedure.

Bij het CSSF is een klacht ontvankelijk onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de klacht eerder schriftelijk ingediend zijn bij de directie van DNCA Finance Luxemburg en heeft de klager hierna geen antwoord ontvangen of is hij het niet eens met de afhandeling van zijn klacht binnen de afhandelingtermijn van één maand vanaf de ontvangstdatum.

De buitengerechtelijke geschillenbeslechting wordt beheerst door de CSSF bepaling Nr. 16-07, beschikbaar op de website van het CSSF: http://www.cssf.lu/

Bijkomende informatie over deze klachtenprocedure is gratis op aanvraag beschikbaar.

 

Consumentenombudsdienst

In België, op voorwaarde dat de klacht eerder werd ingediend bij DNCA Finance Luxemburg, kunnen beleggers hun dossier ook indienen bij:

Consumentenombudsdienst
Koning Albert II-laan, 8
1000 Brussel, België
Tel. : +32 2 702 52 00
Fax : + 32 2 808 71 20

 

Laatst bijgewerkt op : 24/11/2016

Beloningsbeleid